Pravica do odstopa od naročila

Določila za pravne osebe

Če KUPEC, potem ko je PRODAJALEC že odpremil naročilo, enostransko odstopi od naročila, mora PRODAJALCU povrniti stroške in škodo, povezane z izpolnitvijo naročila.

Določila za fizične osebe (potrošnike)

Določila tega odstavka veljajo izključno za KUPCE v vlogi potrošnikov, ki proizvode naročajo v spletni trgovini PRODAJALCA. KUPEC lahko odstopi od naročila brez navedbe vzroka za odstop v 14 dneh od naročila. Pravica do odstopa od naročila preneha po 14 dneh od dne, ko KUPEC ali tretja oseba, ki jo je KUPEC navedel in ni njegov špediter/prevoznik, fizično prevzame proizvode.

KUPEC mora PRODAJALCA obvestiti o odstopu od naročila. Obvestilo o odstopu od naročila mora biti pisno in nedvoumno ter poslano v 14 dneh po naročilu po elektronski pošti na naslov PRODAJALCA webshop@ravnesystems.com. KUPEC lahko, vendar ne obvezno, za odstop od naročila uporabi obrazec, ki je v prilogi.

KUPEC nima pravice do odstopa od naročila, če je bilo naročilo izdelano po natančnih navodilih KUPCA in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

V vsakem primeru je KUPEC dolžan najkasneje v 14 dneh od dne, ko je PRODAJALCA obvestil o odstopu od naročila, proizvode poslati ali predati na naslov PRODAJALCA. Za pravočasno vrnjene proizvode štejejo proizvodi, ki jih je KUPEC poslal PRODAJALCU pred iztekom 14-dnevnega roka.

KUPEC mora proizvode poslati na naslov PRODAJALCA:

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
s pripisom »SPLETNA TRGOVINA«.

KUPEC mora proizvode vrniti skupaj z računom.

KUPEC je dolžan proizvode vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to odgovoren KUPEC. KUPEC odgovarja za kakršno koli zmanjšanje vrednosti proizvodov, PRODAJALEC pa je upravičen od KUPCA zahtevati odškodnino za vsako zmanjšanje vrednosti proizvodov, povzročeno, ker jih je KUPEC uporabljal drugače, kot je določeno v njihovih karakteristikah in načinih uporabe. Vrniti je mogoče samo celotno pošiljko (v celotni količini, kot je bila naročena) v originalni embalaži in skupaj z računom.

Če KUPEC odstopi od naročila, mu mora PRODAJALEC v 14 dneh od prejema KUPČEVEGA obvestila o odstopu od naročila vrniti vsa prejeta plačila. PRODAJALEC lahko počaka z vračilom plačila, dokler proizvodi niso vrnjeni. PRODAJALEC bo KUPCU vrnil kupnino na način, ki ga je KUPEC uporabil za prvo plačilo, razen v primeru drugačnega dogovora. KUPEC ne nosi nobenih dodatnih stroškov v povezavi z vračilom, razen stroškov pošiljanja in stroškov vračila blaga PRODAJALCU.

Priponke